Uurisime naiste kokkupuuteid ja hoiakuid seoses golfiga

Eesti Golfi Liit koostöös IDEA Groupiga uuris, millised on Eestis elavate naiste kokkupuuted ja hoiakud seoses golfiga. Nelja päeva jooksul küsitleti 300 naist üle Eesti vanuses 16-59 eluaastat. Küsitluse eesmärgiks oli paremini mõista, miks Eesti naiste seas golfi harrastamine praegusest kõrgem ei ole ja kuidas seda parandada.

Küsitlusest selgus, et 300’st naisest vaid 1 mängib vahetevahel golfi ja 3 on läbinud Green Cardi koolituse, kuid ei mängi. Samas 31% küsitletutest on kaalunud golfi proovimist. Meie eesmärk koostöös klubidega on just nende naisteni jõuda ning tuua nad väljakule ja teha omalt poolt kõik, et osagi neist mängima jääks. Kõige suurem huvi golfi vastu on 30-44 aastastel naistel, kelle lapsed ei ole enam väga väiksed ning sisse tuleks on Eesti keskmine või kõrgem.

Uuringu tulemustega saad lähemalt tutvuda: Naiste uuring_Eesti Golfi Liit_2015

Uuring sai läbi viidud täna EOK ja ROKi Olümpiasolidaarsusfondile, mille programmi „Sport and Women“ raames toetati naistele suunatud spordiga seotud projekte, millekst võisid olla seminarid, trükised, uuringud, andmebaaside koostamine. Uuringu toetamise tingimuseks oli, et see aitaks kaasa naiste suuremale kaasamisele spordis.

1545584_860038684008103_6918529071373545878_n

 10526045_860038694008102_3276880027063828467_n

IDEA kokkuvõte uuringust:

Üle poole uuringus osalenud Eestis elavatest naistest vanuses 16-59 pole kunagi kaalunud golfi mängimist. Pea kolmandik on seda kaalunud, ent pole kunagi proovinud ning 11% naistest on enda väitel golfi proovinud, ent ei ole green card’i kursust läbinud. Vaid 1% vastajaist oli läbinud green cardi kursuse, ent golfi ei mängi, ning 0,5% väitis, et mängib vahetevahel golfi. Golfimängu kaalunute osakaal on kõrgeim selliste naiste seas, kellel on pere, kus noorim laps on juba üle 12 aasta vana. Viimaste seas on ühtlasi suurim osakaal neid, kellel on huvi golfimängu vastu (iga neljas vs iga seitsmes kõigi vastanute puhul).

Etteantud omadustest seostub golfiga kõige sagedamini vabas õhus viibimine ning see, et tegu pole odava ajaviitega (vastavalt 74% ja 69%). Neile järgnevad negatiivse poole pealt see, et golf nõuab aega ja pühendumist ning et seda peetakse elitaarseks või peenutsevaks harrastuseks. Positiivsetest omadustest seostatakse golfiga sagedamini veel asjaolusid, et see on lõõgastav ja mõnus, sobib kõigile ning on mänguline ja hasartne.

Ligi pooltel juhtudel nähakse golfimänguga tegelemise barjääridena, et seda peetakse kulukaks, ning et puudub golfivarustus või/ja -riietus. Kolmas põhjus on sobivate tuttavate puudumine, kellega mängida, ning sellele järgneb, et ei oska mängida, kuna puudub green card.

Kaudsete kokkupuudetena mainib kolmandik vastanuist, et teab mõnda golfiklubi või -väljakut, ning samapalju, et on telerist või internetist golfi vaadanud. Järgnevad kokkupuuted minigolfiga, uudised meedias ning arvutimängud. Golfi väidetavalt proovinuist on lausa pea 3⁄4 minigolfiga kokku puutunud.

Naiste toomiseks golfi juurde soovitatakse etteantud variantidest kõige sagedamini tasuta või soodsate proovimisvõimaluste pakkumist (ligi 4/5 juhtudel). Golfimängu kaalunud ning seda varem proovinud naised soovitavad teisena müüa golfipakette aktiivsemalt elamuskingituste raames ning kolmandana tuua golfiklubidesse rohkem avalikke üritusi.